OAC Sąd arbitrażowy

Czym się zajmujemy

Sąd Arbitrażowy Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego funkcjonuje – jako tzw. stały sąd polubowny – w oparciu o przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza przepisy art. 1154 i n. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.-Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

Zadaniem Sądu jest rozstrzyganie sporów poza sądownictwem powszechnym (państwowym) w sposób: szybszy, tańszy, mniej biurokratyczny, poufny, z wykorzystaniem bezpiecznych środków porozumiewania na odległość, z udziałem ekspertów z dziedzin prawa i ekonomii w roli arbitrów.

Na stronie znajdziesz informacje na temat przepisów regulujących organizację oraz tryb postępowania przed Sądem Arbitrażowym Ośrodka Analiz Cegielskiego, skład stałych arbitrów oraz ekspertów, informacje na temat Ośrodka Analiza oraz „Strefę wiedzy” bogatą w materiały dydaktyczne na temat sądownictwa arbitrażowego.

Czytaj więcej

Projekt

Sąd Arbitrażowy Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego powstał w ramach Projektu „W stronę wolności – Sąd Arbitrażowy przy Ośrodku Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego”, realizowanego przez fundację Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego (https://osrodekanaliz.pl/). Projekt ten (nr wniosku: 12092) zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w Konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO-1a.

Realizacja projektu służyć ma między innymi polskim organizacjom pozarządowym (NGO), które – dzięki relatywnie taniej, szybkiej oraz efektywnej procedurze rozstrzygania sporów przez Sąd Arbitrażowy Ośrodka Analiz Cegielskiego – uzyskają dostęp do wygodnej dla nich „ścieżki orzeczniczej”, niezależnej od sądownictwa powszechnego (państwowego).

Projektując instytucję Sądu Arbitrażowego Ośrodka Analiz Cegielskiego, dostrzeżono, że w krajowym środowisku organizacji pozarządowych dominują organizacje średnie i małe mogące zatrudnić pracowników na niepełny etat, dysponujące przychodami na rocznym poziomie nieprzekraczającym 100 tys. zł. Dane te, zwłaszcza w kontekście systemowych problemów krajowego sądownictwa powszechnego (państwowego), prowadzą do wniosku, że organizacje pozarządowe faktycznie nie są w stanie brać udziału w postepowaniach sadowych przy korzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej oraz w sytuacji ewentualnego zagrożenia poniesienia kosztów postępowania sądowego, bez doprowadzania do swojej niewydolności finansowej oraz następczego zakończenia działalności. Skutkiem tego utrudnione jest, a często wręcz w praktyce niemożliwe, dochodzenia roszczeń przez organizacje trzeciego sektora i realizowanie przez nie konstytucyjnego prawa do sądu.

Szansy upatrywać należy zatem w działaniach związanych z upowszechnieniem, rozwojem oraz poprawą działania instytucji arbitrażu (sądownictwa polubownego) oraz innych, szeroko rozumianych alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Odpowiedzią jest właśnie Sąd Arbitrażowy Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego.